افزونه 1 بازگرداندن کاربران حذف شده 1.0.3b

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

emperatoor

کاربر
#1
emperatoor منبع جدیدی ارسال کرد
Undelete Users - بازگردانی کاربر

This add-on provides a list, in the Admin Control Panel, of all users that have created posts and then had their user accounts deleted.

Clicking on a user's name instantly restores that user and links that user back to their posts and likes, allowing you to re-enter their permanently deleted profile information (email address, password, etc.).

Deleted trophy points will also be re-added the next time the trophy cron runs.

For a contribution of any amount, you may install the add-on...​
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...