تغییرات قالب 1 سفارشی سازی نقل و قول چند گانه و نقل و قول

 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed منبع جدیدی ارسال کرد
سفارشی سازی نقل و قول چند گانه و نقل و قول - سفارشی سازی نقل و قول چند گانه و نقل و قول

سفارشی سازی نقل و قول چند گانه و نقل و قول
مشاهده پیوست 444
کد زیر extra.css
کد
/* START - Style MultiQuote/Select-to-Quote */
#QuoteSelected {
 background-color: white;
 color: #176093;
 border-radius: 2px;
 border: 1px solid @primaryLightish;
 border-top: 4px solid @primaryLightish;
 box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
}
#QuoteSelected:hover {
 border: 1px solid #F9D9B0;
 border-top: 4px solid #eeb76f;
}
#QuoteSelected a {
 color: #176093;
}
#QuoteSelected...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...