پشتیبانی تغییر در نحوه ی نمایش مطالب جستجو شده

#1
دورد

بنده می خواهم زمانی که مطلبی در تالار جستجو شد فقط بست مطلب اصلی نمایش داده بشود چون زمانی چیزی در زنفور جستجو میشود نه تنها بست اصلی بلکه کاربرانی که در آن بست نظری میدهد به صورت جدا جدا آنها را هم نمایش میدهد