xenforo bbcode

  1. ir4mt

    بی بی کد ایجاد زبانه(tab) در نوشته ها

    به کمک این بی بی کد قادر هستید که در نوشته هاتون Tab یا زبانه ایجاد کنید. در عکس پیوست نمونه آن موجوده . Unmaintained - [tabs] bbcode