parforo

  1. H4M3D

    خبر انتشار نسخه 1.5.0 کاندیدای 2 زنفورو

    امروز چهارشنبه 21 مرداد 94 دومین نسخه کاندیدای زنفورو منتشر شد با این وجود این نسخه از سوی شرکت زنفورو تا انتشار نسخه استیبل پشتیبانی نمیشود. دریافت این نسخه تا ساعاتی دیگر در انجمن های پشتیبانی زنفورو :).