پشتیبانی حذف محدودیتی زمانی پست

H4M3D

مدیر کل
#2
سلام دسترسی گروه های کاربری این مجوز"زمان محدود برای ویرایش و حذف ارسال های خود (دقیقه):"