پشتیبانی دلیل این خطای در انجمن برخی زمان چیست؟

وطن وب هاست


Mosi360

کاربر
#1
کد
Zend_Db_Adapter_Mysqli_Exception: Too many connections - library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php:333
ایجاد شده توسط: حساب کاربری ناشناس, دیروز در 10:30 عصر

کد
 /home/persian1/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(315): Zend_Db_Adapter_Mysqli->_connect()
#1 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Application.php(728): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection()
#2 [internal function]: XenForo_Application->loadDb(Object(Zend_Config))
#3 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Application.php(971): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Application.php(1002): XenForo_Application->lazyLoad('db', NULL)
#5 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Application.php(1607): XenForo_Application::get('db')
#6 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Model.php(161): XenForo_Application::getDb()
#7 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Model/DataRegistry.php(138): XenForo_Model->_getDb()
#8 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Model/DataRegistry.php(97): XenForo_Model_DataRegistry->_getMultiFromDb(Array)
#9 /home/persian1/public_html/library/XenForo/Dependencies/Abstract.php(147): XenForo_Model_DataRegistry->getMulti(Array)
#10 /home/persian1/public_html/library/XenForo/FrontController.php(127): XenForo_Dependencies_Abstract->preLoadData()
#11 /home/persian1/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#12 {main}
کد
array(3) {
 ["url"] => string(44) "http://www.persiangil.ir/taigachat/list.json"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(7) {
  ["sidebar"] => string(1) "1"
  ["lastrefresh"] => string(3) "762"
  ["fake"] => string(1) "0"
  ["room"] => string(1) "1"
  ["_xfRequestUri"] => string(1) "/"
  ["_xfNoRedirect"] => string(1) "1"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
}