افزونه 1 سیستم اعتبار دهی به کاربران v2.0.0.Beta2

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


reza

کاربر
#2
کد
پنل مدیریت کل - XenForo
Server Error

Mysqli prepare error: Table 'test_testhotmod.xf_brivium_credits_currency' doesn't exist

  Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
  Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
  Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
  Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenForo/Model.php at line 219
  XenForo_Model->fetchAllKeyed() in Brivium/Credits/Model/Currency.php at line 31
  Brivium_Credits_Model_Currency->getAllCurrencies() in Brivium/Credits/Model/Currency.php at line 120
  Brivium_Credits_Model_Currency->getAllCurrenciesForCache() in Brivium/Credits/Model/Currency.php at line 133
  Brivium_Credits_Model_Currency->rebuildCurrencyCache() in Brivium/Credits/Model/Currency.php at line 146
  Brivium_Credits_Model_Currency->rebuildCurrencyCaches() in Brivium/Credits/Installer.php at line 50
  Brivium_Credits_Installer->_postInstall() in Brivium/BriviumHelper/9010071/Installer.php at line 118
  Brivium_BriviumHelper_Installer->installAddOn() in Brivium/Credits/Installer.php at line 12
  Brivium_Credits_Installer::install()
  call_user_func() in XenForo/Model/AddOn.php at line 215
  XenForo_Model_AddOn->installAddOnXml() in XenForo/Model/AddOn.php at line 169
  XenForo_Model_AddOn->installAddOnXmlFromFile() in XenForo/ControllerAdmin/AddOn.php at line 188
  XenForo_ControllerAdmin_AddOn->actionInstall() in XenForo/FrontController.php at line 347
  XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
  XenForo_FrontController->run() in /home2/site/domains/site.com/public_html/test/admin.php at line 13
برای ارور بالا باید چیکار کنم ؟ خودم دستی تیبل رو بسازم ؟ (موقع نصب افزونه "addon-Brivium_Credits.xml" ارور میده - فایل ها آپلود شدن)