حذف پست

  1. ir4mt

    پشتیبانی عادی کردن نوشته "از دید عموم حذف شده"

    سلام دوستان چه جوری میشه وقتی نوسته ای رو کاربری حذف میکنه و به صورت "از دید عموم حذف شده" در میاد به حالت عادیش بکنی و نمایش عمومی داشته باشه. یعنی به نوعی حذفش تایید نشده .