طراحی سایت حرفه ای

  1. sheyda69

    عمومی طراحی وب وبسایت فقط کدنویسی است ؟

    اکثرا افراد به غلط فکر مینمایند که طراحی وب سایت تنها کدنویسی پروگرام نویسی است ولی یک طراحی سایت حرفه ای کارهای خیلی مهم دیگری نیز دارد که از عهده آنان باید بربیاید.در ادامه چند مورد مهم را یادآوری مینماییم : اول: نیازسنجی (مهمترین پارت پروژه) به این مفهوم که شما بایستی ببینید برای چه نوع...