reza-graph

  1. sheyda69

    آموزش استفاده از عناصر کلیدی برای طراحی لوگو

    مانند هر چیزی در طبیعت که از عناصری به وجود آمده است طراحی لوگو نیز دارای ۳ عنصر کیلیدی بسیار زیاد مهم است! این عناصر در لوگو های سبک ترکیبی با هم ترکیب شده و یک لوگوی واحد را نشان میدهد این عناصر با اهمیت زیاد ترین عناصر در لوگو میباشند که چنانچه درست از آنها استفاده نشود باعث می شود مفهوم بک...