زنفورو نسخه 1

پشتیبانی فنی

موضوع ها
550
ارسال ها
2,735
موضوع ها
550
ارسال ها
2,735

نسخه های زنفورو

موضوع ها
26
ارسال ها
171
موضوع ها
26
ارسال ها
171

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
33
ارسال ها
204
موضوع ها
33
ارسال ها
204

افزونه های زنفورو

موضوع ها
486
ارسال ها
2,062
زیر انجمن ها
  1. درخواست افزونه
موضوع ها
486
ارسال ها
2,062

بی بی کدها

موضوع ها
7
ارسال ها
25
موضوع ها
7
ارسال ها
25

قالب های زنفورو

موضوع ها
188
ارسال ها
767
زیر انجمن ها
  1. درخواست قالب
موضوع ها
188
ارسال ها
767

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
69
ارسال ها
269
موضوع ها
69
ارسال ها
269

گرافیک

موضوع ها
34
ارسال ها
68
موضوع ها
34
ارسال ها
68

فایل زبان

موضوع ها
10
ارسال ها
38
موضوع ها
10
ارسال ها
38