زنفورو نسخه 2

پشتیبانی فنی

موضوع ها
48
ارسال ها
199
موضوع ها
48
ارسال ها
199

نسخه های زنفورو

موضوع ها
17
ارسال ها
107
موضوع ها
17
ارسال ها
107
  • majid_comp

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
10
ارسال ها
40
موضوع ها
10
ارسال ها
40

افزونه های زنفورو

موضوع ها
100
ارسال ها
270
زیر انجمن ها
  1. درخواست افزونه
موضوع ها
100
ارسال ها
270

قالب های زنفورو

موضوع ها
29
ارسال ها
40
زیر انجمن ها
  1. درخواست قالب
موضوع ها
29
ارسال ها
40

بی بی کدها

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
11
ارسال ها
22
موضوع ها
11
ارسال ها
22

گرافیک

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

فایل زبان

موضوع ها
5
ارسال ها
68
موضوع ها
5
ارسال ها
68